حضور دکتر محمد فاضلی
1398-07-24
حضور دکتر محمد فاضلی

حضور دکتر محمد فاضلی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران کلیدی در دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار قطعی شد.