پردیس فارابی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1397 اقدام به برگزاری همایش سرمایه اجتماعی و امنیت نمود. از آنجا که این همایش با موفقیت برگزار شد و مورد استقبال جدی جامعه علمی و مسوولین اجرایی کشور قرار گرفت، یکی از بندهای بیانیه اختتامیه همایش مذکور،  برگزاری سالیانه آن بوده است. بر این اساس دومین دوره همایش سرمایه اجتماعی به دلیل اهمیت شرایط سیاسی- اقتصادی و سرزمینی ایران، با محوریت توسعه پایدار در آبان ماه 1398 برگزار شد. پس از وقفه ای یک ساله به دلیل شیوع ویروس کرونا ، پردیس فارابی دانشگاه تهران بر آن شد تا پس از برگزاری دو دوره موفق همایش سرمایه اجتماعی ، سومین دوره این همایش را با در نظر گرفتن بحران جهانی کرونا ، به صورت بین المللی و با محوریت تاب آوری برگزار نماید.


شورای سیاستگزاری همایش اعتقاد دارد مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده و پیچیده می باشد و جنبه های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی را در برگرفته و تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از مسایل اساسی ایران و جهان که سرمایه اجتماعی می تواند در آن نقش اساسی داشته باشد موضوع تاب آوری است. تاب آوری را چه مفهومی فردی یا اجتماعی تلقی کنیم و چه آن را به عنوان پدیده کالبدی و یا اقتصادی در نظر بگیریم که همه افراد جامعه در ساخت و حفظ آن مشارکت دارند، با سازه های سرمایه اجتماعی (اعم از اعتماد، اطمینان، مشارکت، امید و . . .)  مرتبط است. از آنجا که سرمایه اجتماعی، اساس تعامل اجتماعی موثر محسوب می شود باعث افزایش تاب آوری می شود.


اما امروزه تعاملات اجتماعی در سراسر دنیا تحت تأثیر چالش ویروس بدون مرز کرونا قرار گرفته است. این ویروس در ابتدا بیش از هر چیزی تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می شد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید جهانی برای اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماعی و دیگر تعاملات بشری شده است. با توجه به مساله تاب آوری به ویژه در شرایط همه گیری ویروس کرونا در جهان و جایگاه سرمایه اجتماعی در مدیریت آن، پردیس فارابی دانشگاه تهران در نظر دارد همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در تاب آوری را برگزار نمایند.