پردیس فارابی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1397 اقدام به برگزاری همایش سرمایه اجتماعی و امنیت نمود. از آنجا که این همایش با موفقیت برگزار شد و مورد استقبال جدی جامعه علمی و مسوولین اجرایی کشور قرار گرفت، یکی از بندهای بیانیه اختتامیه همایش مذکور،  برگزاری سالیانه آن بوده است. بر این اساس پردیس فارابی دانشگاه تهران سعی دارد دومین دوره همایش سرمایه اجتماعی را  به دلیل اهمیت شرایط سیاسی- اقتصادی و سرزمینی ایران، با محوریت توسعه پایدار برگزار نماید.

شورای سیاستگزاری همایش اعتقاد دارد مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده و پیچیده می باشد و جنبه های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی را در برگرفته و تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعات متعدد، از سرمایه اجتماعی به عنوان عامل مثبت تأثیرگذار بر فضای توسعه نام برده شده است. میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است، به طوری که در مواقع بحرانی می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود برد. در اینجا باید گفت که اگر در جامعه ای میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد خطر افتادن آن جامعه در تله اجتماعی بسیار بالاست. تله اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی پایین ، می توان تله اجتماعی را که بعضی اوقات ازآن به عنوان مشکل منافع جمعی یاد می شود ، یکی از نتایج پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی در سازمان دانست . مطالعه روند رشد و توسعه کشورها بیانگر این واقعیت است که  سایر سرمایه ها در صورت بهره گیری از سرمایه اجتماعی سبب رشد و توسعه یک جامعه می شوند. زمانی که سرمایه اجتماعی وجود دارد، کنش های اجتماعی تسهیل می شود و هرینه تعاملات کاهش می یابد. ثبات و انسجام اجتماعی  به همراه همکاری و مشارکت اجتماعی که از مولفه های سرمایه اجتماعی هستند، شروط لازم برای توسعه می باشند. باتوجه به چالشهای موجود در کشورمان در هر دو حوزه توسعه پایدار(خشکسالی، انواع آلودگی ها، بلایای طبیعی و ...) و سرمایه اجتماعی(چالشهای امید واعتماد اجتماعی و ...)، امید است برگزاری این همایش ضمن تبیین پیوندهای این دو حوزه، نسبت به بهبود و ارتقای آنها کمک نماید.