• بسترسازی جهت آشنایی و تحقیق در زمینه سرمایه اجتماعی و تاب آوری
  • کمک به سیاستگذاری صحیح و مطلوب در حوزه سرمایه اجتماعی و تاب آوری
  • جلب توجه صاحب‌نظران، محققان و مسؤولین نسبت به بازتعریف وظایف نهادهای مسؤول در حوزه سرمایه اجتماعی و تاب آوری
  • فراهم‌سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف در خصوص سرمایه اجتماعی و تاب آوری
  •  افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای دستگاههای دخیل در حوزه سرمایه اجتماعی و تاب آوری