-       بسترسازی جهت تحقیق و توسعه در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

-       کمک به سیاستگذاری صحیح و مطلوب در حوزه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

-       جلب توجه صاحب‌نظران، محققان و مسؤولین نسبت به بازتعریف وظایف نهادهای مسؤول در حوزه سرمایه اجتماعی  و توسعه پایدار

-       فراهم‌سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف در خصوص سرمایه اجتماعی توسعه آفرین

-       افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای دستگاههای دخیل در حوزه سرمایه اجتماعی

-       تعمیق پیوندهای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار