1. حضور دکتر محمد فاضلی
حضور دکتر محمد فاضلی به عنوان سخنران کلیدی در دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار