1.ساختار مقاله علمی پژوهشی  رعایت شود.

2. ارجاعات دورن متنی  به فرمت مجله  باشند.

3.جداول به صورت جداول درون متن مقاله باشند.

4.جداول و نمودار ها  و اشکال حتی امکان به صورت ورد تنظیم شوند و دارای وضوح کامل باشند.

5. مقالات می‌بایست به صورت دو فایل که فایل اول تنها شامل متن مقاله و فایل دوم اسامی نویسندگان است در سایت بارگزاری شود و مقالاتی که این ساختار را رعایت نکنند داوری نخواهند شد.

6. هزینه‌ی صدور گواهی همایش به ترتیب برای نویسنده‌ی اول مبلغ 1000000 ریال و برای نویسنده‌ی دوم به بعد مبلغ 500000 ریال می‌باشد که می‌بایست به شماره حساب (1521063439) بانک تجارت شعبه‌ی شهرک امام حسن قم به نام پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران واریز شده و تصویر فیش آن پس از فرآیند داوری و به منظور اخذ گواهی به دبیر اجرایی ایمیل شود.

تعداد صفحات مقاله نباید بیشتر از 20 ص باشد.(طبق فایل قالب بندی) . حاشیه سفید صفحات از بالا و پائین  5 و از سمت چپ و راست 4.5 سانتی متر تنظیم شود.( قلم متن  بی  لوتوس 12.5 یا بی نازنین 13 باشد).

ارجاعات درون متن به صورت زیر استفاده شوند. (Kouser & Saba,2012,p.67). به زبان فارسی هم به این صورت مورد استفاد قرار گیرید. (غیور، 1388، ص3). اگر نویسندگان دو نفر بودند.(الوانی، مقیمی، 1380، ص 250) اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می شود. (الوانی و دیگران، 1390، ص 210). در لاتین نیز به این صورت : (Fiorentino, et al., 2009, p. 1). برای ارجاعات درون متنی  از همان ، پیشین... استفاد نشود بلکه منبع قبلی تکرار شود. برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند  عدد  ، بخش و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، تیترها با قلم‌های مختلف استفاده شود.

عنوان مقاله با فونت (B Compset 20)

چکیده

چکیده مقاله ناقص و طولانی نباشد. حداقل 100واژه و حداکثر 200 واژه ، شامل هدف ، روش و نتیجه تحقیق باشد.

کلید واژگان

کمتر از3 واژه و بیشتراز  5 واژه نباشد.

............. ، .............. ، ............ ، .................، ..................  .

English Title (Times New Roman 18)

Abstract

عنوان و چکیده انگلیسی باید با چکیده فارسی کاملاً مطابقت داشته باشد.هدف، روش، یافته ها و نتایج تحقیق در حداکثر 200 واژه توضیح داده شوند.

 

Keywords

 

 

مقدمه

بیان مسأله – عنوان اصلی با فونت (B Compset 16)

زیر عنوان ها با فونت ( (B Compset 14

...................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

...................

روش تحقیق

...................

یافته های تحقیق

..................................

اسم جداول بالای ان ها اورده می شود و اسم نمودار و شکل در زیر آنها اورده می شود. اعداد با علامت / از هم جدا شوند.

جدول1. متوسط نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی و خصوصی در سال های 1385- 1388(واحد درصد)

سال

بانک

1385

1386

1387

1388

بانک های دولتی

3/6

7/6

7/6

4/5

بانک های خصوصی

12

8/7

1/8

5/8

جدول2. متوسط کیفیت دارایی بانک های دولتی و خصوصی در سال های 1385- 1388(واحد درصد)

سال      

بانک

1385

1386

1387

1388

بانک های دولتی

83/41

17/43

46

97/45

بانک های خصوصی

3/44

22/36

14/38

49/41

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

...................

پیشنهادات

...................

توجه شود که منابع مورد استفاه شما نیز دقیقا مثل منابع زیر تدوین شود . بنابراین در صورت عدم رعایت موارد ذیل مقاله برای اصلاح به شما بازگردانده خواهد شد. نحوه ارجاع به کتاب ها و مقالات توجه شود. منابع فارسی و لاتین بر اساس حروف الفبا با شماره گذاری مشترک باشند. (ابتدا منابع فارسی- با فونت  12 و قلم  B Nazanin، سپس منابع لاتین با فونت  12 و قلم Tim New Roman)

 

منابع و مآخذ

  1. اسلامی بیگدلی، غلامرضا (1387). مباحثی در تئوری و مدیریت مالی، تهران: انتشارات ترمه.
  2. امامی میبدی، علی (1379).  اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی و کاربردی)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
  3. محمودی ، سیدمحمد ؛ دانایی فرد ، حسن ؛ امیری ، علی نقی ؛ جندقی ، غلامرضا و بابکی راد ، اعظم (1394). طراحی مدل توسعه هوشمند ، مدیریت فرهنگ سازمانی ، 13(1) ، 45-25.

 

  1. ادیب حاج باقری، سید حسین و  مولایی، ناصر (1385). رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ، ماهنامه تدبیر، 16(177) ، 62-56.

 

  1. نیومن، ویلیام لارنس ( 1389 .( شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، مترجمان: حسن دانایی فرد، سید حسین کاظمی، جلد اول، تهران: کتاب مهربان نشر.
  2. 6.           فرهادی نژاد، محسن (1392). تدوین مدل شایستگی های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده بنیاد، رساله دکتری، رشته مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

در فهرست منابع لاتین نام مولف/ مولفین به صورت مختصر آوره می شود .  دوره / سال،  شماره مجله و صفحات مقاله  مورد استفاد حتما ذکر گردد. (طبق الگوی زیر تدوین شوند)

 

  1. Neter, J. M. H. Kutner, C. J. Nachtsheim & W. Wasserman (1996).                  Applied Linear Regression Models. Irwin Press, Illinois.

 

9. Harmancioglu, N., Grinstein, A., & Goldman, A. (2010). Innovation and performance outcomes of market information collection efforts: The role of top management team involvement. International Journal of Research in Marketing27(1), 33-43.

 

10. Yeung, A. B. (2004). An intricate triangle—religiosity, volunteering, and social capital: The European perspective, the case of Finland. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly33(3), 401-422.

 

-      نکته مهم در باب فهرست منابع لاتین حتما با فرمت بالا تایپ گردد

-ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول ، حرف اول نام ؛ نام خانوادگی نویسنده دوم ، حرف اول  نام نویسنده دوم ؛ و  .......