کارگروه علمی، راهبری و اجرایی
دکتر محمد میره‌ای
دبیر
معاون آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~mirehei
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
دکتر حمید زارع
رئیس
رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~hzarea
پست الکترونیکی: hzarea [at] ut.ac.ir
دکتر حسن زارعی متین
دبیر علمی
عضو هیات علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~matin
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac.ir
دکتر امین فرجی
دبیر اجرایی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/a.faraji
پست الکترونیکی: a.faraji [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمدباقر جعفری
دبیر بین المللی
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sm.jafari
پست الکترونیکی: sm.jafari [at] qiau.ac.ir
کمیته علمی، راهبری و سیاست گذاری
دکتـر حسن زارعی متین
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~matin
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac.ir
دکتر برنارد مک کنا
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه کوئینزلند استرالیا
وب سایت: business.uq.edu.au/profile/38/bernard-mckenna
پست الکترونیکی: b.mckenna [at] business.uq.edu.au
دکتر زولتان کراجیسک
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه بوداپست مجارستان
وب سایت: uni-bge.hu/en/pszk/employees/zoltan-krajcsak--294
پست الکترونیکی: krajcsak.zoltanuni [at] bge.hu
دکتر کیهان تاج الدینی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه شفیلد هالم
وب سایت: www.tajeddini.ch
پست الکترونیکی: kayhan.tajeddini [at] fek.lu.se
دکتر ابوالحسن فقیهی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/a-faghihi/fa
پست الکترونیکی: a.faghihi [at] srbiau.ac.ir
دکتر محمدتقی شیخی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشگاه الزهرا
وب سایت: staff.alzahra.ac.ir/m-t-sheykhi/
پست الکترونیکی: mtshykhi [at] yahoo.com
دکتر طلعت الله یاری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/cv/9693158/
پست الکترونیکی: allahyari [at] atu.ac.ir
دکتر کرامت اله زیاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: kziari.ir/
پست الکترونیکی: zayyari [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر حمید زارع
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~hzarea
پست الکترونیکی: hzarea [at] ut.ac..ir
دکتر حسن زارعی متین
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیات علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~matin
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac..ir
دکتر محمد میره ای
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~mirehei
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمد باقر جعفری
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~sm.jafari
پست الکترونیکی: sm.jafari [at] ut.ac.ir
دکتر امین فرجی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~a.faraji
پست الکترونیکی: a.faraji [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا ایرانی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: hamidrezairani.com/
پست الکترونیکی: hamidrezairani [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
سیدمجید ناصری زاده
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: naserizadeh [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
هادی کمالی
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: hadikamali [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166162
محمد جمالپور مطلق
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: m.j.motlagh [at] gmail.com
تلفن: 09122256419
امین قریبی
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: amingharibi [at] gmail.com
سامان کیوان نیا
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: keyvannia [at] ut.ac.ir