کمیته علمی
دکتر حسن زارعی متین
دبیر
دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانى
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/321-2015-06-04-11-45-47
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر محمد میره ای
دبیر اجرایی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/332-2015-06-04-12-30-24
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مهدی الوانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی
وب سایت: vdars.com/alvani/
پست الکترونیکی: alvani [at] qiau.ac.ir
دکتر حسن دانایی فرد
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hdanaee
پست الکترونیکی: hdanaee [at] modares.ac.ir
دکتر غلامرضا جندقی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/314-2015-06-04-11-16-35
پست الکترونیکی: jandaghi [at] ut.ac.ir
دکتر حسین خنیفر
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: www.khanifar.ir/
پست الکترونیکی: khanifar [at] ut.ac.ir
دکتر علی‌نقی امیری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/310-2015-06-04-11-01-03
پست الکترونیکی: anamiri [at] ut.ac.ir
دکتر کرامت اله زیاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: kziari.ir/
پست الکترونیکی: zayyari [at] ut.ac.ir
دکتر سیدحسین اخوان علوی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/309-2015-06-04-09-28-45
پست الکترونیکی: akhavan_alavi [at] ut.ac.ir
دکتر سعیدرضا جندقیان
عضو کمیته علمی
معاون امور دهیاری ها- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
وب سایت: www.imo.org.ir/dehyariha.html
پست الکترونیکی: jandaghian [at] yahoo.com
دکتر محمد میره‌ای
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/332-2015-06-04-12-30-24
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
دکتر علی حمیدی‌زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/316-2015-06-04-11-23-49
پست الکترونیکی: hamidizadeh [at] ut.ac.ir
دکتر مرتضی سلطانی
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/323-2015-06-04-11-49-43
پست الکترونیکی: mortezasoltanee [at] ut.ac.ir
دکتر میثم شهبازی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1131-shahbazi
پست الکترونیکی: meisamshahbazi [at] ut.ac.ir
دکتر امین فرجی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/326-2015-06-04-12-00-54
پست الکترونیکی: a.faraji [at] ut.ac.ir
دکتر آصف کریمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/329-2015-06-04-12-09-13
پست الکترونیکی: asef.karimi [at] ut.ac.ir
دکتر میثم شفیعی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/850-shafiee
پست الکترونیکی: maysam.shafiee [at] ut.ac.ir
دکتر جبار باباشاهی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/311-2015-06-04-11-05-22
پست الکترونیکی: j.babashahi [at] ut.ac.ir
دکتر اعظم میرزمانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/712-mirzamani
پست الکترونیکی: mirzamani [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/298-2015-06-04-08-24-43
پست الکترونیکی: mirkhalili [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمد باقر جعفری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/313-2015-06-04-11-11-12
پست الکترونیکی: sm.jafari [at] ut.ac.ir
دکتر قدرت اله باقری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/312-2015-06-04-11-07-52
پست الکترونیکی: ghbagheri [at] ut.ac.ir
دکتر تورج کریمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1016-toorajkarimi
پست الکترونیکی: tkarimi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد ندیری
عضو کمیته علمی
عضو هیدت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/m.nadiri
پست الکترونیکی: m.nadiri [at] ut.ac.ir
دکتر محمد حسین رحمتی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/319-2015-06-04-11-38-08
پست الکترونیکی: mhrahmati [at] ut.ac.ir
دکتر علیرضا سارنج
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/322-2015-06-04-11-48-15
پست الکترونیکی: alisaranj [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا ایرانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/686-hamidrezairani
پست الکترونیکی: hamidrezairani [at] ut.ac.ir
دکتر علی صابری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1072-saberi-ali
پست الکترونیکی: ali_saberi1364 [at] ut.ac.ir
دکتر سید محمد علوی نسب
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/324-2015-06-04-11-53-43
پست الکترونیکی: alavinsb [at] ut.ac.ir
دکتر ابوالفضل خسروی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/317-2015-06-04-11-28-42
پست الکترونیکی: khosravi_a [at] ut.ac.ir
دکتر رضا طهماسبی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/325-2015-06-04-11-56-57
پست الکترونیکی: rtahmasebi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد غفاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1000-ghaffari
پست الکترونیکی: ghaffari.mohammad [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا فتحی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/906-fathi-mohammadreza
پست الکترونیکی: reza.fathi [at] ut.ac.ir
دکتر حمید زارع
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/320-2015-06-04-11-42-47
پست الکترونیکی: hzarea [at] ut.ac.ir
دکتر امید فرجی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1097-farajiomid
پست الکترونیکی: omid_faraji [at] ut.ac.ir
دکتر ناهید نادری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/838-naderi
پست الکترونیکی: n.naderi.b [at] ut.ac.ir
دکتر محمد کاشانی پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/328-2015-06-04-12-06-21
پست الکترونیکی: kashanipour [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمد محمودی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/330-2015-06-04-12-23-13
پست الکترونیکی: mahmoudi [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا یزدانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/334-2015-06-04-12-36-12
پست الکترونیکی: hryazdani [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
سبدمجید ناصری زاده
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: naserizadeh [at] ut.ac.ir