محور 1: مفهوم شناسی


 • مفاهیم، تعاریف و مولفه های بین المللی سرمایه اجتماعی در ادبیات موضوعی
 • مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی از دیدگاههای بومی و اسلامی
 • مفاهیم، تعاریف و مولفه های بین المللی تاب آوری در ادبیات موضوعی
 • مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های تاب آوری از دیدگاههای بومی و اسلامی
 
 
 

محور2: پیوندهای نهادی سرمایه اجتماعی و تاب آوری


 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری سیاسی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری سازمانی 
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری شهری
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری صنعتی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری عملیاتی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری در بهداشت
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری در کسب و کار
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری سرمایه انسانی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری زیست محیطی
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری در مدیریت بحران
 • سرمایه اجتماعی و تاب آوری در تحول دیجیتال
 
 
 

محور ویژه: بیماری های واگیر دار، سرمایه اجتماعی و تاب آوری

 • تاب آوری و مدیریت بیماری های واگیردار
 • سرمایه اجتماعی و مدیریت بیماری های واگیردار
 • درس آموخته های کروناویروس، سرمایه اجتماعی و تاب آوری
 • شهر هوشمند، سرمایه اجتماعی و تاب آوری