1- هزینه ها

1- هزینه ها up

هزینه های دریافت گواهی مقاله:

نفر اول: 100 هزار تومان

سایر نفرات: 50 هزار تومان

شماره حساب: 1521063439  بانک تجارت --   صاحب حساب: دریافت و پرداخت پارک علم و فناوری پردیس فارابی

لطفا پس از پذیرش مقاله، مبالغ مذکور واریز و فیش اسکن شده برای دبیر اجرایی همایش، ایمیل شود.

بابت شرکت در همایش هزینه ای دریافت نمی شود لیکن جهت دریافت بسته همایش شامل: مجموعه مقالات، هدایا ، بن ناهار روز همایش و . ..  به ازای هر نفر مبلغ پنجاه هزار تومان دریافت می شود.