اندی پوشکا رییس و دانشیار دانشگاه دانوبیوس رومانی به سخنرانان کلیدی همایش پیوست
14 بهمن 1400

عنوان سخنرانی دکتر اندی پوشکا رییس و دانشیار دانشگاه دانوبیوس رومانی در همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری به شرح زیر خواهد بود :

AI robots as part of the social capital in the era of digital transformation. Ethical and legal aspects

 

Image