رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران خبر داد: همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود
01 اردیبهشت 1401
رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران خبر داد:
همایش بین‌المللی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در قم برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری حوزه، حمید زارع بعدازظهر امروز در نشست خبری اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری که در سالن مطهری دانشکدگان پردیس فارابی تهران برگزار شد، اظهار داشت: اولین همایش سرمایه اجتماعی در سال ۹۷ برگزار شد و دو کنفرانس اول به‌صورت داخلی برگزار شد.

وی ادامه داد: سومین همایش اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور مهمانان از دانشگاه‌های خارجی به‌صورت بین‌المللی برگزار خواهند شد.

زارع با بیان این که همایش در دو محور برگزار خواهد شد، تصریح کرد: محور اول مفهوم‌شناسی است که بخش‌های مفاهیم، تعاریف و مؤلفه‌های بین‌المللی سرمایه اجتماعی در ادبیات موضوعی، مفهوم، تعریف، ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از دیدگاه‌های بومی و اسلامی، مفاهیم، تعاریف و مؤلفه‌های بین‌المللی تاب‌آوری در ادبیات موضوعی و مفهوم، تعریف، ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری از دیدگاه‌های بومی و اسلامی را شامل می‌شود.

وی محور دوم را موردتوجه قرارداد و گفت: پیوندهای نهادی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری محور دوم است که بخش‌های سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری سیاسی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری فرهنگی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری سازمانی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری شهری، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری صنعتی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری عملیاتی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در بهداشت، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری زیست‌محیطی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری در تحول دیجیتال را در برمی‌گیرد.

رئیس دانشکدگان پردیس فارابی تهران به محور ویژه همایش نیز اشاره کرد و بیان داشت: بیماری‌های واگیردار، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری، تاب‌آوری و مدیریت بیماری‌های واگیردار، سرمایه اجتماعی و مدیریت بیماری‌های واگیردار، درس‌آموخته‌های کرونا ویروس، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری و شهر هوشمند و سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری بخش‌های وِیژه را در برمی‌گیرد.